สิทธิที่ลูกจ้างควรรู้ "ตกงานจาก เลิกจ้าง ลาออก มีสิทธิได้เงินชดเชยจาก สปส.ด้วย"

สำหรับลูกจ้าง พนักงานบริษัท ที่ทำงานและมีการส่งเงินสบทบประกันสังคม เมื่อถึงเวลาที่ว่างงานเมื่อไร คุณสามารถที่จะได้รับการเยียวยา หรือ ได้รับเงินชดเชยจากกรณีการว่างงานได้

I'am Sira

สำหรับลูกจ้าง พนักงานบริษัท ที่ทำงานและมีการส่งเงินสบทบประกันสังคม เมื่อถึงเวลาที่ว่างงานเมื่อไร คุณสามารถที่จะได้รับการเยียวยา หรือ ได้รับเงินชดเชยจากกรณีการว่างงานได้ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ขอชดเชยดังนี้

1. ตรวจสอบสิทธิของตนเอง ว่าเข้าตามหลักเกณฑ์หรือไม่ คือ ผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนการว่างงาน
** การว่างงานโดยการถูกเลิกจ้างหรือลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างตามระยะเวลาโดยไม่มีความผิดตามกฏหมาย และในกรณีเหล่านี้ไม่สามารถขอรับสิทธิได้
 

  • ทุจริตต่อหน้าที่กระทำผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง
  • จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย
  • ฝ่าฝืนข้อบังคับ หรือระเบียบเกี่ยวกับการทำงาน หรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายในกรณี ร้ายแรง
  • ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 7 วันทำงานติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุอันควร
  • ประมาทเลินล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
  • ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษา
  • ต้องมิใช่ผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ
  • มีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 นับแต่วันว่างงานจากการทำงานกับนายจ้างรายสุดท้าย
  • ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา 39


2. ลูกจ้างต้องไปขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน ณ.สำนักงานจัดหางานของรัฐภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ว่างงาน (ควรไปขึ้นทะเบียนในทันทีหลังจากออกจากงานแล้ว)
 

สิทธิที่จะได้รับ เมื่อถูกเลิกจ้าง จากสำนักงานประกันสังคม คือ

1. กรณีถูกเลิกจ้าง : จะได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 180 วัน ในอัตรา 50% ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยคำนวนจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และมีฐานเงินเดือนสมทบได้สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท

ตัวอย่างเช่น คุณมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 บาท ก็จะได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงาน เป็นเงิน 5,000 บาท
แต่หากมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 25,000 บาท คุณก็จะได้รับเงินทดแทน 7,500 บาท โดยคิดจากอัตราสูงสุดคือ 15,000 บาทนั่นเอง

2. กรณีลาออกจากงาน หรือ สิ้นสุดสัญญาจ้าง : จะได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 90 วัน ในอัตรา 30% ของค่าจ้างเฉลี่ย

เมื่อผู้ประกันตนสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน หรือ เมื่อลาออก คุณจะยังสามารถใช้สิทธิประกันสังคมต่อเนื่องได้ เป็นระยะเวลาอีก 6 เดือนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

ประโยชน์ทดแทนทุกกรณีเมื่อมีสิทธิต้องยื่นเรื่องรับเงินภายใน 1 ปี เว้นแต่ กรณีว่างงานผู้ประกันตนจะต้องยื่นขึ้นทะเบียนว่างงานที่สำนักงานจัดหางานของรัฐ ต้องยื่นสิทธิภายใน 30 วัน หลังจากถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงาน หากยื่นสิทธิเกินกว่า 30 วัน จะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง และหากยื่นสิทธิเกินวันที่จะได้รับสิทธิไปแล้ว จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน
 

หลักฐานที่ต้องใช้เพื่อขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน

1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส. 2-01/7)
2. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
4. หนังสือรับรองการออกจากงานหรือสำเนาแบบแจ้งการลาออกจากงานของผู้ประกันตนออกจากงานของผู้ประกันตน (สปส. 6 -09) กรณีที่ไม่มีสำเนา สปส.6-09 ก็สามารถไปขึ้นทะเบียนกรณีว่างงานได้
5. หนังสือหรือคำสั่งของนายจ้างให้ออกจากงาน (ถ้ามี)
6. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ประกันตน ผ่าน 11 ธนาคาร ดังนี้ 
1) ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)
2) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) 
3) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
4) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) 
5) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
6) ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)
7) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 
8) ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) 
9) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
10) ธนาคารออมสิน (ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากอยู่ในระหว่างการปรับปรุงโปรแกรม) 
11) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) (ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากอยู่ในระหว่างการปรับปรุงโปรแกรม)

ข้อมูลประกันสังคม จาก http://www.sso.go.th