JSON คือ

รื้อฟื้นความจำ เรื่องเก่าเอามาเล่าใหม่ กับ JSON หรือ JavaScript Object Notation

I'am Sira

เรื่องเก่าเล่าใหม่

JSON คือ

JSON หรือ เรียกเต็มๆ ว่า JavaScript Object Notation เป็นลักษณะของรูปแบบข้อความ (String) ที่ใช้ในการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลของคอมพิวเตอร์ ซึ่งลักษณะของข้อมูล จะอยู่ในรูปแบบที่สั้น และเข้าใจได้ง่าย
ลักษณะของรูปแบบการเก็บข้อมูลในรูปแบบ JSON จะอยู่ในลักษณะรูปแบบของ Array โดยข้อมูลจะแบบเป็นชุดๆ เพื่อให้มีการเข้าใจในความหมายได้ง่าย
ในปัจจุบัน การรับส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์นั้น JSON ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากจุดเด่นของลักษณะข้อมูล ที่มีขนาดเล็ก และเข้าใจได้ง่าย มากกว่าการส่งข้อมูลในรูปแบบของ XML

ตัวอย่างรูปแบบข้อมูล JSON

{ 
  { 
   "pairing_id":"1",
   "primary_currency":"THB",
   "secondary_currency":"BTC"
   "active":true
  },
  { 
   "pairing_id":"2",
   "primary_currency":"BTC",
   "secondary_currency":"LTC"
   "active":true
  },
  { 
   "pairing_id":"3",
   "primary_currency":"BTC",
   "secondary_currency":"USD"
   "active":true
  }
}