แก้ไขค่า Config ของ Raspberry Pi (Hostname, SSH enable, Timezone, etc.)

วิธีการปรับค่า Config ของ Raspberry Pi ผ่าน raspi-config

I'am Sira

การแก้ไขค่า config ของ Raspberry Pi สามารถทำได้จาก

หน้าจอของ Raspberry Pi Software Configuration Tools (raspi-config)

การแก้ไข hostname ให้เข้าไปที่เมนู 7 Advanced Options
เมื่อเข้ามาแล้วจะมีเมนูให้เลือก ดังนี้

ให้เลือก A2 Hostname สำหรับ แก้ไข Hostname จาก raspberrypi เป็นชื่ออื่นที่ต้องการ

ในส่วนของการเปิดใช้งาน SSH สามารถเลือกได้จากเมนู A4 SSH เพื่อ Enable การ remote command ผ่าน SSH

การแก้ไข Language, Timezone, Keyboard Layout สามารถทำได้จากการเลือก 4 Internationalisation Option จากเมนูแรกที่เข้าหน้าจอการ config

Raspberry Pi Software Configuration tools เป็น tools ที่สามารถให้เราปรับแก้ไขค่าต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย ลองใช้งานดูนะครับ