คำศัพท์ที่เรามักจะได้ยินกันในวงการหุ้น

คำเฉพาะ ที่ใช้ในกลุ่มของการซื้อขายหุ้น/forex ที่เราเห็นกันบ่อยๆ

I'am Sira


Short: การขายออก
Long: การซื้อเพิื่อเก็บไว้ใน Port ของเรา
Support: แนวรับ
Resistance: แนวต้าน
Trend Up: แนวโน้มราคาขึ้น
Trend Down: แนวโน้มราคาลง
Side way: ทิศทางของราคาไม่แน่นอน จะนิ่งๆ
Side way Up: ทิศทางราคาไม่แน่นอน แต่จะค่อนไปทางขึ้น
Side way Down: ทิศทางราคาไม่แน่นอน แต่จะค่อนไปทางลง
Interest Rate: อัตราดอกเบี้ย
Fundamental Analysis: การวิเคราะห์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐาน
Technical Analysis: การวิเคราะห์โดยใช้ปัจจัยทางเทคนิค เช่น รูปแบบกราฟ หรือตัวบ่งชี้ Indicators ต่างๆ
Over Sold: มีการขายมากจนเกินไป ซึ่งปกติแล้วจะใช้ตัวบ่งชี้ RSI เป็นตัวชี้วัด ในที่นี้ คือ ค่าของ RSI มีค่าต่ำกว่า 30 (โดยส่วนมากจะใช้ค่า 30 เป็นตัวชี้วัด)
Over Bought: มีการซื้อมากจนเกินไป ซึ่งปกติแล้วจะใช้ตัวบ่งชี้ RSI เป็นตัวชี้วัด ในที่นี้ คือ ค่าของ RSI มีค่าต่ำกว่า 70 (โดยส่วนมากจะใช้ค่า 70 เป็นตัวชี้วัด)